Privatumo politika

UAB „Rebixon“ (toliau – Bendrovė) privatumo politika atspindi Bendrovės taikomą asmens duomenų tvarkymo praktiką. Kilus su šia tema susijusiems klausimams, siųskite laišką el. paštu: [email protected]
Mūsų interneto tinklalapiuose dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote.


1. Informacijos rinkimas

1.1. Mes renkame duomenis apie:
1.1.1. Kandidatus į laisvas darbo vietas naudodamiesi mūsų interneto tinklalapyje pateikta karjeros anketos forma, kuri patalpinta http://
1.1.2. Užklausos teikėjus naudodamiesi „Parašykite mums“ forma, kuri patalpinta: http://
1.2. Duomenys karjeros anketoje renkami personalo paieškos ir atrankos tikslais:
1.2.1. Vardas; Pavardė; Telefono numeris; El. pašto adresas; Gimimo data; Išsilavinimas (įskaitant mokymo įstaigą ir įgytą specialybę); Duomenys apie buvusią darbovietę (darbo pradžia ir pabaiga, pavadinimas, pareigos); Rekomenduojančio asmens kontaktai.
1.3. Duomenys „Parašyk mums“ formoje renkami atsakymo į užklausą tikslais:
1.3.1. Vardas; El. pašto adresas; Telefono numeris.
1.4. Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje.

2. Asmeninės informacijos naudojimas

2.1. Mes naudojame jūsų Asmens duomenis tik šios Privatumo politikos 1.2. ir 1.3. punktuose nurodytais tikslais.
2.2. Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
2.2.1. jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
2.2.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
2.3. Suteikdami asmeninę informaciją taip pat suteikiate mums leidimą susisiekti su jumis paštu, telefonu ar el. paštu.
2.4. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, raštu prašyti ištrinti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mūsų interneto tinklalapio karjeros anketoje, nenurodydami prašymo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.
2.5. Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs (-usi) tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir kokiems gavėjams jie teikiami ar buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus arba ar visi jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus šios privatumo politikos 2.6.1. ir 2.6.2. punktuose nurodytais būdais. Gavę tokį jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
2.6. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:
2.6.1. įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Ukmergės g. 369, LT-12107 Vilnius;
2.6.2. išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu [email protected] iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.
2.7. Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Personalo paieškos ir atrankos tikslu jūsų duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 metai nuo duomenų per karjeros anketos formą gavimo. Atsakymo į užklausą tikslu jūsų duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 savaitę.
2.8. Jūs taip pat turite teisę nesutikdamas (-a) su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys. Jūs esate iš anksto informuotas (-a) ir sutinkate, kad jums užpildžius ir išsiuntus mūsų interneto tinklalapyje patalpintą karjeros anketą, jūs automatiškai sutinkate ir su Bendrovės privatumo politika.
2.8.1. Jei nepageidaujate, kad jūsų asmens duomenys būtų panaudoti šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, prašome mums jų neteikti.
2.9. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.10. Administruodami savo internetinį tinklalapį ar diagnozuodami galimus sutrikimus, mes galime naudoti jūsų IP adresus.

3. Saugumo politika

3.1. Bendrovė įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones jūsų duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie jų, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


                                                                                             VISOS TEISĖS YRA SAUGOMOS "REBIXON UAB" 2019 ©  

 .